T.C.
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
 
PROGRAMIN AMACI
Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamaktır.
 
PROGRAMIN KAPSAMI
Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,
Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,
Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,
Nitelikli işgücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,
Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,
Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.
 
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
600.000TL
 
FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
En fazla 15.000 TL
 
BAŞVURU DÖNEMLERİ
 
Dönem
 
Referans No
 
Son Başvuru Tarihi
 
Mart-Nisan
TR32/17/TD02        
28 Nisan 2017 / Saat:18:00
Mayıs-Haziran
TR32/17/TD03
30 Haziran 2017 / Saat:18:00
Temmuz-Ağustos
TR32/17/TD04
31 Ağustos 2017 / Saat:18:00
Eylül-Ekim
TR32/17/TD05
31 Ekim 2017 / Saat: 18:00
Kasım-Aralık
TR32/17/TD06
29 Aralık 2017 / Saat:18:00
 
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
Yerel yönetimler,
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
Üniversite rektörlükleri,
Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
Organize sanayi bölgeleri,
Küçük sanayi siteleri,
Teknoloji geliştirme bölgeleri,
Birlikler ve kooperatifler,
İş Geliştirme Merkezleri,
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
 
2017 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.
 
UYGUN FAALİYETLER
Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla bir aydır.
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.
 
ÖRNEK PROJE KONULARI
Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama eğitimi
Stratejik Plan hazırlama eğitimleri
Dış ticaret kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri
Yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret başvurularına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri
Ticaret, e-ticaret, satış ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri
Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi kurulmasına yönelik eğitim faaliyetleri
Bölgeye özgü sosyal sorunlara yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri
Kırsaldaki kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasına yönelik eğitimler
Gıda Güvenliği Eğitimi
Yöresel ürünlerin geliştirilmesine ve pazarlanmasına yönelik eğitimler
Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler
Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri
Tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması veya alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler
Enerji verimliliğinin artırılması ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler
Akıllı şehirlere dönüşüme yönelik eğitimlerin düzenlenmesi